Звіт по лабораторній роботі № 1 з дисципліни «Технічна механіка»

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Кафедра «Технічна механіка та комп’ютерне проектування ім. професора В.М. Найдиша»

Звіт по лабораторній роботі № 1

з дисципліни «Технічна механіка»

 

«Визначення опорних реакцій балок»

 

Мета роботи: дослідження балки, що знаходиться на двох опорах, одна з яких (ліва) шарнірно - нерухома, а інша (права) шарнірно - рухлива. Придбання навичок в практичному визначенні реакцій

1 Дати формулювання поняття "в’язі"

_________________________________________________________________________________________________________

2 Дати формулювання поняття " реакція  в’язі"

_________________________________________________________________________________________________________

3 Визначити тип  в’язів та проставити їх реакції

zvit1_ris1.PNG

4 Знайти проекції сили на осі координат.

zvit1_ris2.PNG

5 Привести довільну систему сил до системи, що сходиться виконавши відповідні графічні будування.

                                      zvit1_ris3.PNG

6 Знайти рівнодіючу системи сил за допомогою силового багатокутника построєного згідно прийнятого масштабу по заданим величинам.

zvit1_ris4.PNG

7 Для заданої схеми зовнішнього навантаження проставити реакції та визначити їх значення.

zvit1_ris5.PNG

8 Експериментальне визначення опорних реакцій

Результати випробування заносяться до таблиці 1.

Таблиця 1 – Дані вимірювань

zvit1_tabl1.PNG

Висновок:________________________________________________________________________________________________

8 Контрольні запитання

8.1 Як замінити рівномірно розподілене навантаження зосередженою силою?

8.2 В яких випадках значення проекція сили на осі координат додатна (від’ємна)?

8.3 В яких випадках значення проекції сили на осі координат  дорівнює нулю?

8.4 В яких випадках значення проекції сили на осі координат  дорівнює істинному значенню вектора сили?

8.5 Скільки рівнянь рівноваги треба скласти для визначення реакцій в в’язах?

8.6 Яку систему сил називають довільною?

8.7 Яку систему сил називають системою збіжних сил?

8.8 Що таке момент сили відносно точки?

 

 

Роботу виконав_________________/_____________________

                                          (підпис)                                            ( П.І.Б. студента)

 

Відмітка про залік _________________/_________________

                                                                     ( підпис)                                  (П.І.Б. викладача)