Звіт по лабораторній роботі № 5з дисципліни «Технічна механіка»

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Кафедра «Технічна механіка та комп’ютерне проектування ім. професора В.М. Найдиша»

Звіт по лабораторній роботі № 5

з дисципліни «Технічна механіка»

 

«ВИЗНАЧЕННЯ ТРЬОХ ПРУЖНИХ СТАЛИХ ВЕЛИЧИН Е, G, m»

 

Мета роботи: ознайомлення з методикою вимірювання деформацій важільним тензометром і визначення числових значень E, G, m для сталі.

 

1 Схема установки та ескіз зразка.

Модуль пружності І-го роду E, модуль пружності ІІ-го роду G, коефіцієнт Пуассона m - це пружні сталі величини, що характеризують властивості матеріалу.

Для визначення цих величин використовуємо устаткування, яке наведено на рисунках 5.1 і 5.2.

ris 51. 5.2.PNG

Таблиця 1 – Дані про тензометри

Установлення

тензометра

Позначення

База, мм

Коефіцієнт збільшення

тензометра

Подовжнє

А1, А2

 

КА =

Поперечне

В

 

КВ =

2 Результати випробувань

Випробування проводимо на універсальний випробувальний машині УИМ-50, навантажуємо до границі пропорційності, до появи остаточних деформацій. Результати експерименту заносимо до таблиці 2.

Таблиця 2 – Журнал спостережень

Навантаження кН

Показники тензометрів та їх прирощення

F

DF

А1

DА1

А2

DА2

В

DВ

0

 

 

-

 

-

 

-

20

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

-

 

-

 

 

2.1 Обчислюємо значення поздовжньої та поперечної деформації:

88.PNG

88.1.PNG

Коефіцієнт Пуассона:Коефіцієнт Пуассона.PNG

Модуль пружності І роду:  Модуль пружності I роду.JPG

де А – площа поперечного перерізу зразка, А = 600 мм2

Модуль пружності II роду:Модуль пружності II роду.JPG

Таблиця 3 – Порівняння отриманих результатів з довідковими даними.

Величина

Довідникові дані (для сталі)

Експериментальні дані

Е

2 · 105  МПа

 

G

8 · 104   МПа

 

m

0,3

 

3 Висновки: _____________________________________________________

_____________________________________________________

4 Контрольні запитання

4.1 Яка фізична суть та розмірність Е, G і μ?

_____________________________________________________

4.2 Застосування Е, G і μ  ____________________________________________________

 

 

Роботу виконав_______________/_____________________

                                        (підпис)                        (прізвище, ім’я та по батькові)

 

Відмітка про залік_________________/___________________                                     (підпис)           (дата)               (прізвище  викладача)

4 Критерії оцінювання лабораторної роботи

Максимальна оцінка складає 10 балів. Оцінювання здійснюється шляхом тестування (письмового або за допомогою ПЕОМ) у відсотках від кількості вірних відповідей. Мінімальна сприйнятлива кількість вірних відповідей складає 60%  тобто 6 балів.