Звіт по лабораторній роботі № 4 з дисципліни «Технічна механіка»

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Кафедра «Технічна механіка та комп’ютерне проектування ім. професора В.М. Найдиша»

Звіт по лабораторній роботі № 4

з дисципліни «Технічна механіка»

 

ВИПРОБУВАННЯ НА КРУЧЕННЯ СТАЛІ ТА ЧАВУНУ

 

Мета роботи: дослідження поведінки сталі і чавуну при крученні та визначення основних характеристик міцності.

Зміст роботи: дослідити поведінку сталі і чавуну при крученні. Ознайомитись з методикою визначення основних характеристик міцності сталі та чавуну при крученні.

 

         1 Ескізи зразків

zvit4_ris1.PNG

zvit4_ris2.PNG

Таблиця 1 -  Дані обміру зразків

Розміри

Сталь

Чавун

Діаметр d, мм

 

 

Робоча довжина l, мм

 

 

Полярний момент опору Wp , мм3

 

 

 

2 Результати випробувань та розрахунок механічних характеристик

Таблиця 2 -   Дані випробувань

Навантаження і деформації

Сталь

Чавун

Крутильний момент, границі пропорційності Мпц, Н·м

 

 

Крутильний момент, границі текучості Мт, Н·м

 

 

Руйнувальний крутильний момент Мр, Н·м

 

 

Повний кут закручування до руйнування j, рад

 

 

213.PNG

2.4.PNG

Таблиця 3 -  Результати випробування

Величини

Сталь

Чавун

Границя пропорційності  tпц,  Н/мм2

 

 

Границя текучості  tт,  Н/мм2

 

 

 

 

Границя міцності tр,  Н/мм2

 

 

Відносний повний кут закручування q, град/мм

 

 

3 Діаграма кручення

zvit4_ris3.PNG

4  Контрольні запитання

 

4.1 Який зв’язок між навантаженням та деформацією на початку випробування?

____________________________________________________

 

4.2 Чому руйнування чавунного зразка відбувається при меншому куті закручування в порівнянні зі стальним?

_____________________________________________________

 

4.3 Під дією яких напружень здійснились руйнування стального та чавунного зразків при крученні?

_____________________________________________________

 

4.4 Де виникають максимальні дотичні напруження у поперечному перерізі зразка при крученні?

_____________________________________________________

 

 

Роботу виконав____________/______________________

                              (підпис)                                        (П.І.Б. студента)

 

Відмітка про залік _______________/________________

                                       (підпис)       (дата)                (П.І.Б. викладача)

 

 

4 Критерії оцінювання лабораторної роботи

 

 Максимальна оцінка складає 10 балів. Оцінювання здійснюється шляхом тестування (письмового або за допомогою ПЕОМ) у відсотках від кількості вірних відповідей. Мінімальна сприйнятлива кількість вірних відповідей складає 60%  тобто 6 балів.