Тести до теми «Випробування маловуглецевої сталі на розтяг. Основні механічні характеристики міцності та пластичності»

Тести до теми «Випробування маловуглецевої сталі на розтяг. Основні механічні характеристики міцності та пластичності»

 

      1 Які деформації називаються пружними?

а) деформації, що зникають повністю після зняття навантаження;

б) деформації, що не зникають після зняття навантаження;

в) деформації, що не виникають при навантаженні тіла зовнішніми силами;

г) деформації, зникаючі частково після зняття навантаження.

 

      2 Які деформації називаються пластичними?

а) деформації, що зникають повністю після зняття навантаження;

б) деформації, не зникаючі після зняття навантаження;

в) деформації, що не виникають при навантаженні тіла зовнішніми силами;

г) деформації, зникаючі частково після зняття навантаження.

 

         3 Що характеризують напруження в поперечному перерізі?

а) величину зовнішньої сили, що доводиться на одиницю площі перетину;

б) величину внутрішньої сили, що доводиться на одиницю площі перетину;

в) величину розподіленого навантаження, що доводиться на одиницю площі перетину;

г) інтенсивність розподілу навантаження на одиницю площі перетину.

 

         4 Яким символом позначається нормальні напруження?

а) Е;

б) U;

в) σ;

г) F.

 

       5 Що характеризує модуль пружності I роду (Е)?

а) міцність матеріалу;

б) жорсткість матеріалу;

в) стійкість матеріалу;

г) пластичність матеріалу.

         6 У чому полягає суть методу перетинів?

а) розрізати стержень, відкинути одну з частин, замінити дію відкинутої частини нормальною внутрішньою силою, скласти рівняння рівноваги;

б) розрізати стержень, відкинути одну з частин, скласти рівняння рівноваги;

в) розрізати стержень, відкинути одну з частин, замінити дію відкинутої частини нормальною зовнішньою силою;

г) розрізати стрижень, скласти рівняння рівноваги.

         7 Від чого залежать допустимі напруження?

а) від модуля пружності першого роду;

б) від площі поперечного перетину;

в) від властивостей матеріалу;

г) від довжини стержня.

8 У яких одиницях вимірюється нормальні напруження (σ)?

а) Н/мм2;

б) Н · мм2;

в) Н/мм;

г) Н2/мм2.

9 У яких одиницях вимірюється модуль пружності І роду (Е)?

а) Н · мм2;

б) МПа;

в) Н/мм;

г) Н2/мм2.

         10 Які характеристики матеріалу визначають з діаграми напружень?

а) механічні характеристики міцності;

б) механічні характеристики жорсткості;

в) пружні властивості матеріалу;

г) пластичні властивості матеріалу.

         11 Що називається коефіцієнтом Пуассона?

а) відношення подовжньої деформації до поперечної, узяте по абсолютній величині;

б) відношення поперечної деформації до подовжньої, узяте по абсолютній величині;

в) різниця між поперечною деформацією і подовжньою, узята по абсолютній величині;

г) сума поперечної деформації і подовжньої, узята по абсолютній величині.

        12 В якому випадку виникає деформація розтяг - стиск?

а) сила (F) паралельна поперечному перетину стержня;

б) сила (F) створює скрутний момент;

в) сила (F) перпендикулярна поперечному перетину стержня;

г) сила (F) перпендикулярна поперечному перетину стержня та направлена вздовж його осі.

14 Яка одиниця вимірювання абсолютної деформації?

а) мм;

б) відсотки;

в) безрозмірна величина;

г) мм2

15 Як позначається відносне подовження?

а)  ε ;

б)  Δℓ;

в)  μ;

г)   Е.

16 Як позначається абсолютна поздовжня деформація?

а)  ε ;

б)  Δℓ;

в)  μ;

г)   Е.

17 Після якої точки на діаграмі розтягу з'являється залишкова деформація?

а) А;

б) В;

в) С;

г) К.

18 Яка точка діаграми розтягу відповідає моменту появи “шийки” на зразку?

а) А;

б) В;

в) С;

г) D.

19 Яка ділянка діаграми розтягу відповідає зоні зміцнення матеріалу?

а) ОА;

б) ВС;

в) ОВ;

г) СD.

20 Після якої точки навантаження на діаграмі розтягу починаються пластичні деформації?

а) А;

б) В;

в) С;

г) D.

21 До якої точки на діаграмі розтягу можна навантажувати зразок, щоб після розвантаження довжина зразка не змінилась?

а) А;

б) В;

в) С;

г) D.

22 До якої точки навантаження матеріал підкоряється закону Гука?

а) А;

б) В;

в) С;

г) D.

23 Чому зменшується навантаження перед розривом зразка?

а) зміцнюється матеріал;

б) утворюється шийка;

в) зменшуються деформації;

г) зростають деформації.