Тести до теми «Випробування сталі та чавуну на кручення»

Тести до теми «Випробування сталі та чавуну на кручення»

1 Які зразки використовують при випробуванні матеріалів на кручення?

а) круглого перерізу;

б) прямокутного перерізу;

в) кільцевидного;

г) трикутного.

2 В яких одиницях вимірюється модуль пружності другого роду (модуль зсуву) G ?

а) МПа;

б) Н·мм;

в) кН;

г) Hm^2.JPG

3 Яким символом позначається дотичні напруження?

а) Е;

б) F;

в) σ;

г)tau.JPG;

4 В яких одиницях вимірюється дотичні напруженняtau_v_skobkah.PNG?

test4_!.PNG

5 Від чого залежать допустимі дотичні напруження(tau v skobkah.JPG)?

а) від модуля пружності першого роду;

б) від площі поперечного перетину;

в) від властивостей матеріалу;

г) від довжини стержня.

6  Як змінюються лінійні розміри зразка при крученні?

а) не змінюються;

б) діаметр зменшується, довжина зростає;

в) діаметр зростає, довжина зменшується;

г) діаметр та довжина зростають.

7 Які матеріали підкоряються закону Гука?

а) сталь;

б) чавун;

в) і сталь і чавун;

г) обидва не підкорюються.

8 У яких координатах записується на випробувальній машині діаграма кручення?

а) M, φ;

б) F, Δ ;

в) М, Θ;

г) F, φ.

9 Діаграма кручення записується для того, щоб:

а) визначити основні механічні характеристики міцності і пластичності матеріалів;

б) визначити основні механічні характеристики міцності матеріалів;

в) визначити основні механічні характеристики пластичності матеріалів;

г) визначити деформації.

10 Кут повороту одного перерізу відносно другого називається:

а) кутом закручування φ;

б) кутом нахилу;

в) кутом зсуву γ;

г) кутом повороту.

11 Який матеріал - сталь, або чавун краще опирається крученню?

а) сталь;

б) сталь і чавун однаково опираються;

в) чавун;

г) обидва не опираються.

12 Як відносно осі зразка діють дотичні напруження в поперечному перерізі при крученні?

а) перпендикулярно осі;

б) паралельно осі;

в) під кутом 45 градусів;

г) під кутом 20 градусів.

13 Які основні показники визначають по діаграмі кручення для стального зразка?

а) крутильні моменти, відповідні і границі пропорційності і границі текучості;

б) крутильний момент, відповідний границі пропорційності;

в) крутильний момент, відповідний границі текучості;

г) кут закручування.

14 Як відносно осі зразка при крученні чавуну діють головні нормальні напруження?

а) під кутом 45 градусів;

б) паралельно осі зразка;

в) перпендикулярно осі зразка;

г) під кутом 20 градусів.

15 Як відбулось руйнування сталевого зразка при крученні і під дією яких напружень?

а) зріз під дією дотичних напружень τ;

б) відрив під дією нормальних напружень σ;

в) зсув вздовж осі зразка від дотичних напружень τ;

г) сколювання вздовж осі зразка від дотичних напружень τ.

16  Як відбулось руйнування чавунного зразка і під дією яких напружень?

а) відрив під дією нормальних напружень σ;

б) зсув під дією дотичних напружень τ;

в) зріз вздовж осі зразка від дотичних напружень τ;

г) сколювання вздовж осі зразка від дотичних напружень τ.

17 Як розподілені дотичні напруження по площині круглого перерізу?

а) по прямолінійному закону;

б) по параболічному закону;

в) однакові по всій площині;

г) по довільному закону.

18 Зсув, коли в поперечних перерізах виникають тільки дотичні напруження, називається:

а) чистим;

б) поперечним;

в) повздовжнім;

г) плоский.

 

19 Величина, що характеризує жорсткість матеріалу при деформації зсуву називається:

а) модуль пружності ІІ-го роду  G ;

б) модуль пружності І-го роду (модуль Юнга) Е ;

в) нормальне напруження σ;

г) дотичне напруження τ .

20 У скільки разів зменшиться максимальне напруження в поперечному перерізі зразка при крученні, якщо його діаметр збільшити у 2 рази?

а) в 3 рази;

б) в 2 рази;

в) в 6 раз;

г) в 10 разів.

21 Чи буде справедливим закон Гука при крученні, коли напруження не перевищує границі пропорційності?

а) так;      

б) ні;

в) не обов’язково;

г) частково.

22 Мірою пластичності матеріалу при крученні є:

а) відносний кут закручування;

б) відносне остаточне подовження;

в) повний кут закручування зразка;

г) відносне остаточне звуження.

23 В яких точках поперечного перерізу зразка при крученні дотичні напруження приймають найбільші значення?

а) в крайніх точках перерізу;

б) в середній точці перерізу;

в) має постійне значення по всьому перерізу;

г) на нейтральній лінії.

24 Властивість опиратись деформації, тобто змінювати форму та розміри перерізу називається:

а) жорсткістю;

б) пружністю;

в) міцністю;

г) стійкістю.

 

25  Яка поведінка сталі при крученні?

а) закручується на відносно великий кут закручування і руйнується під дією дотичних напружень;

б) закручується на відносно невеликий кут закручування і руйнується під дією нормальних напружень;

в) не закручується, а зрізується  вздовж осі зразка від дії дотичних напружень τ;

г) закручується, не руйнується.

 

26 Що належить до механічних характеристик пластичності при крученні?

а) повний кут закручування і відносний кут закручування;

б) відносне остаточне подовження;

в) відносне остаточне звуження;

г) переміщення перерізу зразка.

 

27 Деформація кручення викликається:

а) парою сил, що лежать у площинах, перпендикулярних до вісі стержня;

б) парою сил, що лежать у площинах, паралельних до вісі стержня;

в) зосередженою силою;

г) парою довільних сил.

 

28 Момент внутрішніх сил, що виникає в будь-якому перерізі валу при крученні і повертає цей переріз навколо поздовжньої осі називається:

а) крутильний момент;

б) згинальний момент;

в) зосереджений момент;

г) переломний момент.

 

29 В яких розрахунках використовують модуль пружності ІІ-го роду?

а) в розрахунках на кручення;

б) в розрахунках на розтяг;

в) в розрахунках на згин;

г) в розрахунках на стиск.

30 Що таке границя пропорційності?

а) це напруження, при якому матеріал підкоряється закону Гука;

б) це напруження, при якому не виникають пластичні деформації;

в) це напруження, при якому утворюється шийка зразка

г) це напруження, при якому матеріал не підкоряється закону Гука.

31 Що таке границя текучості?

а) це напруження, при якому  з’являються пластичні деформації;

б) це напруження, при якому зразок видовжується без збільшення навантаження;

в) це напруження, при якому утворюється шийка зразка;

г) це напруження, при якому  зразок руйнується.

32 Яка одиниця вимірювання відносного кута закручування?

а) град/мм;

б) %;

в) град;

г) мм.

33 Як позначається модуль пружності ІІ роду (модуль зсуву)?

а) G;

б) Е;

в) μ;

г) ε.

34 Від чого залежить модуль пружності ІІ роду G?

а) від властивостей матеріалу;

б) від навантаження;

в) від розмірів деталі;

г) від термообробки.

35 Який фізичний зміст модуля пружності ІІ роду G матеріалу?

а) характеризує жорсткість;

б) характеризує міцність;

в) характеризує стійкість;

г) характеризує марку матеріалу.