Навчальне видання

Навчальне видання

 

 

 

Антонова Галина Володимирівна

Бондаренко Лариса Юріївна

Вершков Олександр Олександрович

 

 

 

прикладна механіка

 

Навчально - методичний посібник

 

 

Надруковано з оригіналів макетів замовника

Підписано до друку 01.09.2020 р. формат 60х84  1/16

Папір офсетній. Наприклад 100 примірників

Замовлення №

 

 

 

Виготовлювач ПП Верескун В.М.

Видавничо – поліграфічний центр «Люкс»

М. Мелітополь, вул.. М.Грушевського, 10 тел (0619)44-45-11

 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виробників

і розповсюджувачів видавничої продукції

від 11.06.2002р. серія ДК № 1125