Звіт по лабораторній роботі № 6 з дисципліни «Технічна механіка»

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Кафедра «Технічна механіка та комп’ютерне проектування ім. професора В.М. Найдиша»

Звіт по лабораторній роботі № 6

з дисципліни «Технічна механіка»

 

«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ НОРМАЛЬНИХ НАПРУЖЕНЬ ПО ВИСОТІ ПЕРЕРІЗУ БАЛКИ»

 

Мета роботи: перевірка закону розподілення нормальних напружень по висоті перерізу балки при чистому згині.

1 Методика проведення роботи

1.1 Підключити вимірювач деформацій до тензорезисторов, які знаходиться в зоні чистого згину.

1.2 Послідовно навантажити балку за допомогою гвинтового пристрою навантаженням 1 кН, 2 кН, З кН.

1.3 При кожному навантаженні записати с ВД показники тензорезисторів.

1.4 Підрахувати середню різницю delta v kube.PNG

по кожному тензорезистору для навантаження ∆F = 1 кН.

1.5 Підрахувати напруження для всіх точок, де розташовані тензорезистори за формулою:

                                            sigmai=E alfa deltai.JPG

де α - ціна одиниці дискретності ВД, α = 2,4·10-6;

Е  - модуль пружності балки (алюміній), Е = 0,7 ∙ 105 МПа .

1.6 Визначити нормальне напруження по висоті переріза (теоретичну):

                                        sigma t=Mmax on J н.л.JPG

де Мmax - найбільший згинальний момент в поперечному перерізі балки, Н∙м;

JН.Л. осьовий момент інерції переріза відносно нульової лінії, мм4.

1.7 Побудувати епюру напружень по висоті переріза. Визначити на епюрі σ напруження, які знайдені експериментально.

1.8 Порівняти експериментальні і теоретичні напруження, визначити закон розподілення напруження по висоті перерізу.

1.9 Заповнити звіт по роботі.

1.10 Відповісти на контрольні запитання.

2 Схема пристрою

2.1 Розрахункова схема балки

іруьф.PNG

ірумф1.PNG

2.2 Дані пристрою

Довжина прольотуl=900.PNG

Відстань від опор до точки навантаження а = 300 мм.

Величина навантаження F = 1…3 кН.

2.3 Дані балки

Балка двотаврова № 10.

Ширина перерізу b = 38 мм.

Висота перерізу h = 100 мм.

Е = 0,7·105 МПа – модуль пружності матеріалу (алюміній).

І Н.Л. = 516913 мм4 – осьовий момент інерції перерізу.

3 Теоретичні розрахунки нормальних напружень

many sigma.PNG

3.1 Експериментальні  напруження:

sigma i ^e.JPG

dve sigma.PNG

some sigma.PNG

4.0 Обробка результатів експерименту

 

Таблиця 1 – Журнал спостережень

posle.PNG

 

5 Епюри напружень

5.PNG

6 Висновки:_____________________________________

___________________________________________________

 

7 Контрольні запитання

7.1 Який згин називають чистим?___________________

___________________________________________________

7.2 Які силові фактори викликають нормальне напруження в поперечному перерізі балки?________________

____________________________________________________

7.3 Що таке нейтральний шар і нейтральна вісь і як вони розташовані?_________________________________________

____________________________________________________

7.4 Як розподілені нормальні напруження по перерізу балки?______________________________________________

7.5 Яка умова міцності балки при згині?_______________________________________________

 

Роботу виконав_______________/_____________________

                                     (підпис)                                    (прізвище, ім’я та по батькові)

Відмітка про залік________________/________________                                              (підпис)           (дата)           (прізвище  викладача)

4 Критерії оцінювання лабораторної роботи

Максимальна оцінка складає 10 балів. Оцінювання здійснюється шляхом тестування (письмового або за допомогою ПЕОМ) у відсотках від кількості вірних відповідей. Мінімальна сприйнятлива кількість вірних відповідей складає 60%  тобто 6 балів.