Page 9 - МНД_ЛЗ
P. 9

Програма занять включає ознайомлення здобувачів:

          - з програмами наукових досліджень науково-дослідних лабо-

            раторій НДІ університету (вказані документи знаходяться у

            науково-дослідній частині Таврійського ДАТУ імені Дмитра

            Моторного);

          - з науковими звітами лабораторій НДІ (вказані документи зна-

            ходяться у науковій бібліотеці університету);

          - з науковими розробками НДІ університету. У сконцентрова-

            ному (систематизованому) вигляді вони надруковані у наяв-

            ному у бібліотеці проспекті: Наукові розробки Таврійського

            державного агротехнологічного університету.  Мелітополь,

            2017.  80 с.          2.3. Структура звіту з лабораторної роботи          На підставі аналізу наукових розробок лабораторій НДІ універ-

      ситету кожному здобувачу самостійно:

          – виділити 2-3 найбільш вагомі із них;

          – охарактеризувати значущість кожної розробки для практики;

          – спрогнозувати перспективу подальшого упровадження вибра-

           них наукових розробок у виробництво.          2.4. Контрольні запитання          2.4.1 Назвати основні проблеми, на вирішення яких спрямована

      концепція інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021 роки.

          2.4.2 Сформулювати особливості структури наукової роботи у

      Таврійському ДАТУ імені Дмитра Моторного, передбачені програ-

      мою «Наука в ТДАТУ».                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14