Page 5 - МНД_ЛЗ
P. 5

ЗАГАЛЬНI ВКАЗIВКИ


          Під час роботи слід дотримуватись наступної послідовності ви-


      конання:

          1) користуючись даними методичними вказівками та рекомен-

      дованою науково-методичною літературою, опрацювати відповідний


      розділ лекційного курсу;

          2) виконати весь запланований об'єм практичних завдань по

      відповідній лабораторній роботі. В процесі проведення розрахунків


      по можливості слід якомога більше використовувати ЕОМ. Це до-

      зволяє як звести нанівець помилки обчислень, так і значно збільшити

      їх (обчислень) об'єм;


          3) особливу увагу звернути на аналіз отриманих результатів, їх

      наукову та практичну інтерпретацію тощо;

          4) в процесі виконання того чи іншого завдання намагатися


      знайти принципову різницю між вже загальновідомими та тими, що

      тільки вивчаються, явищами, процесами, об'єктами і т. ін.;

          5) в процесі творчого осмислення результатів, отриманих в про-


      цесі виконання лабораторної роботи, запропонувати конкретне удо-

      сконалення розглядуваного технічного рішення та захистити його по

      закінченні вивчення курсу;


          6) при наявності труднощів у сприйнятті матеріалу, що вивча-

      ється слід додатково опрацювати літературу і вияснити незрозумілі

      питання на наступних заняттях чи консультаціях;


          7) знання здобувача оцінюються викладачем при складанні іс-

      питу. При розробці нового технічного рішення вибраного проблем-

      ного питання на рівні винаходу, студент має право на автоматичне


      отримання позитивної екзаменаційної оцінки.


                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10