Page 2 - МНД_ЛЗ
P. 2

УДК 001.89(076)
      Н 17
         Рекомендовано Вченою радою механіко-технологічного факуль-
      тету Таврійського державного агротехнологічного університету імені
      Дмитра Моторного
                  (Протокол №7 від 09 червня 2020 року)                            Рецензенти:

         О.Г. Караєв – д.т.н., доцент кафедри сільськогосподарські маши-
      ни, ТДАТУ;
         Мілько Д.О. – д.т.н., професор кафедри технічний сервіс та сис-

      теми в АПК, ТДАТУ;      Надикто В.Т.
          Методологія наукових досліджень: посібник-практикум для
          виконання лабораторних робіт / В.Т. Надикто, Т.С. Чорна – Ме-
          літополь: Люкс, 2020. – 94 с.


         Посібник-практикум призначено для вивчення та практичного

      засвоєння знань з основ організації та проведення наукових дослі-
      джень з використанням різних методологічних підходів. Посібник-
      практикум призначений для магістрів, аспірантів і наукових співро-

      бітників, які здійснюють свою діяльність як у сільськогосподарській,
      так і інших галузях народного господарства.
                                 Надикто В.Т., Чорна Т.С., 2020

                               Люкс, 2020

                              2
   1   2   3   4   5   6   7