Page 4 - МНД_ЛЗ
P. 4

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


           Метою лабораторних занять з дисципліни «Методологія нау-


      кових досліджень» є розвиток у здобувачів вищої освіти навичок

      творчого мислення, ознайомлення з елементами системного плану-

      вання, організації та проведення наукових досліджень, розроблення і


      випробування нових технічних засобів, організації винахідницької

      роботи на виробництві.

          У результаті вивчення практичної частини дисципліни здобувач


      повинен знати:

          – джерела науково-технічної і патентної інформації;

          – організаційні форми проведення наукових досліджень і


           підготовки наукових кадрів;

          – методи планування експерименту, оброблення та аналізу

           експериментальних даних;


          – основні положення чинних стандартів щодо оформлення ре-

           зультатів наукових досліджень.

          уміти:


          – провести пошук літератури за заданою темою;

          – виконати аналіз літературної інформації;

          – сформулювати наукову проблему, а також мету і завдання до-


          сліджень;

          – розробити методику наукових досліджень;

          – провести дослідження і обробити та проаналізувати його ре-


          зультати;

          – оформити звіт за результатами досліджень;

          – здійснити апробацію результатів досліджень у вигляді науко-


          вих доповідей, рефератів, статей, патентів на винаходи тощо.


                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9