Page 6 - МНД_ЛЗ
P. 6

БЕЗПЕКА ПРАЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

               ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРОТОРНИХ РОБІТ

          1. Загальні вимоги безпеки

          1.1. Користувачі ПЕОМ повинні дотримуватися правил внутрі-

      шнього трудового розпорядку, установлені режими праці й відпочин-
      ку.
          1.2. Користувачі ПЕОМ зобов'язані дотримувати правил пожеж-

      ної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежога-

      сіння.
          1.3. Про кожний нещасний випадок із працівником потерпілий

      або очевидець нещасних випадків зобов'язаний негайно повідомити
      ректора або проректора. При несправності устаткування припинити

      роботу й повідомити адміністрацію.
          1.4. У процесі роботи користувачі ПЕОМ повинні дотримувати-

      ся правил використання засобів індивідуального й колективного за-
      хисту, правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце.

          1.5. Особи, що допустили невиконання або порушення інструк-
      ції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної відповідальності

      відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.


          2. Вимоги безпеки під час роботи
          2.1. При роботі із ПЕОМ значення візуальних параметрів повин-

      ні знаходитися в межах оптимального діапазону.

          2.2. Клавіатуру розташовувати на поверхні стола на відстані
      100…300 мм від краю, зверненого до користувача.

          2.3. При працюючому відеотерміналі відстань від очей до екрана
      повинна бути 0,6…0,7 м, рівень очей повинен припадати на центр ек-

      рана або на 2/3 його висоти.
          2.4.Зображення на екранах відеомоніторів повинне бути стабі-

      льним, ясним і гранично чітким, не мати мерехтінь символів і фону,
      на екранах не повинно бути відблисків і відбиття світильників, вікон і

      навколишніх предметів.
          2.5. Тривалість безперервної роботи із ПЕОМ без регламентова-

      ної перерви не повинна перевищувати 2-х годин. Щогодини при ро-
      боті слід робити регламентовану перерву тривалістю 15 хв.                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11