Page 10 - МНД_ЛЗ
P. 10

2.4.3 Вказати основні напрямки маркетингової діяльності уніве-

      рситету в напрямку пропагування наукових розробок його співробіт-

      ників.

          2.4.4 Назвати основні наукові школи Таврійського ДАТУ імені

      Дмитра Моторного.

          2.4.5 Назвати основні шляхи залучення здобувачів вищої освіти

      та молодих вчених університету до науко-дослідної діяльності.

                                               Додаток 1

                         КОНЦЕПЦІЯ

            інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021 роки

        РОЗДІЛ 3.5. НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

          Основною метою удосконалення науково-дослідної, дослідно-

      конструкторської та інноваційної діяльності в Таврійському держав-

      ному агротехнологічному університеті є створення сприятливого ін-

      ституційного середовища для розроблення конкурентоспроможної

      наукової продукції і підготовки висококваліфікованих фахівців шля-

      хом забезпечення правових, економічних і організаційних умов у на-

      прямку активізації наукової діяльності і поглиблення її інтеграції з

      виробничими і навчальним процесами.

          Основні завдання університету у напрямку досягнення постав-

      леної мети:

          – удосконалення фінансування наукових досліджень;

          – оновлення матеріально-технічної бази науково-дослідних ін-

           ститутів;

          – удосконалення методики вибору пріоритетних напрямів нау-

           кової діяльності лабораторій науково-дослідних інститутів;

          – підвищення ефективності використання наукового потенціалу

           співробітників університету;

          – удосконалення маркетингу власних наукових розробок у

           регіоні;
                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15