Page 13 - МНД_ЛЗ
P. 13

– постійне здійснення моніторингу виробничих проблем, які

           мають місце у сільськогосподарському виробництві півдня

           України;

          – погодження напрямків наукової діяльності науково-дослідних

           інститутів університету із провідними НДІ України;

          – укладання договорів про проведення досліджень спільно із нау-

           ково-дослідними структурами інших вишів і наукових закладів.

          Шляхи підвищення ефективності використання наукового поте-

      нціалу співробітників університету:

          – забезпечення належного рівня практичної реалізації співробіт-

           никами університету наукового навантаження;

          – створення при кожному НДІ університету лабораторій зі спів-

           робітниками, річне навчальне навантаження яких не переви-

           щуватиме 200…300 год., а наукове навантаження становитиме

           щонайменше 1000 год.;

          – залучення до активної наукової діяльності НДІ університету

           викладачів кафедр загальнотеоретичної підготовки студентів

           (вища математика і фізика, теоретична механіка, деталі машин

           і т. ін.);

          – розробка системи заохочення щодо впровадження розробок

           співробітників університету у навчальний процес.

          Шляхи удосконалення маркетингу власних розробок у регіоні:

          – розроблення і постійне оновлення бази даних щодо заверше-

           них наукових розробок;

          – підготовка до друку оновленого проспекту «Наукові розробки

           ТДАТУ» з періодичністю не рідше 1 раз за 3 роки і його пред-

           ставлення на інвестиційних форумах, презентаціях, виставках,

           конференціях, семінарах;


                              13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18