Page 12 - МНД_ЛЗ
P. 12

туальної власності та інформації НДЧ спеціалізованої групи

           для здійснення пошуку і інформування НДІ університету що-

           до пропозицій з надання грантів, участі у конкурсах, науково-

           го співробітництва (у т.ч. із закордонними партнерами) тощо.

          – забезпечення самофінансування наукових досліджень завдяки

           виготовленню та продажу власних наукових розробок, наданню

           рекламних послуг щодо розробок передових виробничих ком-

           паній і агрофірм регіону під час проведення конференцій, семі-

           нарів, Днів поля, а також у навчальному процесі університету;

          – пошук інвесторів і/або партнерів – власників промислово-

           виробничих потужностей для виготовлення створеної універ-

           ситетом науково-технічної продукції;

          Основні напрями покращення матеріально-технічної бази нау-

      ково-дослідних інститутів:

          – створення ґрунтового каналу для проведення наукових дослі-

           джень у стаціонарних умовах;

          – придбання нових мобільних енергетичних засобів тягових кла-

           сів 2 і 3;

          – придбання сучасних сільськогосподарських машин і знаряддя;

          – створення сертифікованих лабораторій вимірювальних прила-

           дів і обладнання;

          – створення бази даних результатів діяльності суб’єктів госпо-

           дарювання регіону;

          – підвищення рівня ефективності використання метеорологічної

           станції та тепличних комплексів університету під час прове-

           дення наукових досліджень лабораторіями НДІ.

          Шляхи удосконалення методики вибору пріоритетних напрямів

      наукової діяльності лабораторій НДІ університету:


                              12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17