Page 11 - МНД_ЛЗ
P. 11

– підвищення рівня співпраці університету з вітчизняними та за-

           кордонними науковими установами і навчальними закладами;

          – підвищення мотивації залучення студентської молоді до нау-

           кової діяльності.

          Шляхи удосконалення фінансування наукових досліджень в уні-

      верситеті:

          – використання державного фінансового забезпечення науково-

           дослідних і дослідно-конструкторських робіт на основі сфор-

           мованої в університеті бази наукових розробок для щорічного

           подання їх на відбірковий конкурс, здійснюваний експертни-

           ми радами МОН України;

          – створення власного фонду фінансування науково-дослідних і

           дослідно-конструкторських розробок за рахунок позабюджет-

           них коштів університету на базі навчально-науково-

           виробничого центру;

          – забезпечення зростання фінансово-економічних і виробничих

           показників діяльності навчально-науково-виробничого центру

           за рахунок впровадженням інноваційних проектів, що запро-

           поновані лабораторіями НДІ університету і відібрані на кон-

           курсній основі;

          – розробка Стратегії розвитку навчально-науково-виробничого

           центру з метою організаційного забезпечення його високоефе-

           ктивної діяльності;

          – отримання фінансування досліджень (грантів) за рахунок ук-

           ладання договорів з науково-дослідними установами, іннова-

           ційними / інвестиційними вітчизняними і / або зарубіжними

           компаніями, техно-парками, сільгосппідприємствами різних

           форм власності тощо.

          – створення на базі відділу міжнародних зв’язків, Інституту піс-

           лядипломної освіти та дорадництва, відділу з питань інтелек-
                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16