Page 14 - МНД_ЛЗ
P. 14

– організація наукових конференцій, семінарів, Днів поля і т. ін.,

           на яких повинна демонструватися робота зразків наукових ро-

           зробок університету;

          – розробка плану спільних дій між університетом та обласним і

           районними департаментами агропромислового розвитку щодо

           маркетингу розробок університету в регіоні;

          – покращення інформованості спільноти про результати дослі-

           джень шляхом їх публікації у науково-технічних і науково-

           виробничих виданнях (у т.ч. і закордонних), висвітленні у те-

           левізійних та радіопередачах;

          – створення в університеті постійно діючої виставки власних

           наукових розробок;

          – детальне та якісне висвітлювання результатів наукових дослі-

           джень на електронному сайті університету, а також у навчаль-

           ному процесі.

          Шляхи підвищення рівня співпраці університету з вітчизняними

      та закордонними науковими установами і навчальними закладами:

          – активізація пошуку шляхів інтегрування науковців університе-

           ту у міжнародні інноваційні програми типу «Горизонт-2021»;

          – створення власного журналу для публікації результатів науко-

           вих досліджень, які будуть реєструватися у міжнародній нау-

           ково-метричній базі Scopus;

          – формування коштів для забезпечення цільових закордонних

           службових відряджень співробітників НДІ університету;

          – укладання господарчих договорів на проведення спільних дос-

           ліджень із науковцями вітчизняних НДІ, а також вищих нав-

           чальних закладів.

          Шляхи підвищення мотивації залучення студентської молоді до

      наукової діяльності:                              14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19