1. Технічна документація на проведення монтажних робіт обладнання

 

Замовник повинен передавати монтажній організації на час провадження робіт наступну технічну документацію заводів-виготовлювачів обладнання: технічні паспорти машин, апаратів, арматури й контрольно-вимірювальних приладів, що входять у комплект поставки; складальні креслення обладнання; схеми членування обладнання на поставні блоки; комплектувальні (відправні) відомості; маркировочні схеми на блоки, вузли й деталі, що поставляються в розібраному вигляді; технічні умови на виготовлення, комплектування й поставку обладнання; схеми стропування обладнання і його блоків; заводські інструкції з розконсервації, монтажу й пуску обладнання; формуляри із зазначенням допусків; випробування й приймання обладнання.

У технічній документації повинні бути передбачені:

·     виготовлення габаритного (не перевищуючого залізничний габарит) обладнання, повністю зібраного на постійних проектних прокладках із установленими внутрішніми пристроями й нанесеним захисним покриттям (емаль, вініпласт, спеціальні лаки й ін.);

·        виготовлення негабаритного обладнання у вигляді максимально закінчених, транспортабельних, випробуваних і взаємно підігнаних блоків, що виключає доопрацювання й підгінні роботи в процесі монтажу, а також при необхідності можливість поставки його в зібраному вигляді із транспортуванням по шосейних дорогах і водним шляхам;

·        установка спеціальних пристроїв на встаткуванні для стропування при навантаженні, розвантаженні й монтажі (рим-болти, вушка, припливи, неправильні штуцера й ін.);

·        обладнання засобів для кріплення ізоляції на встаткуванні;

·        виготовлення отворів у підставах або опорних рамах машин для заливання їх бетоном або розчином після установки;

·        установка відповідних фланців на штуцерах устаткування;

·        установка віджимних регулюючих пристроїв у підставі встаткування для його установки на фундаменті; обладнання зовнішніх базових майданчиків на встаткуванні, що поставляється й монтується у зібраному вигляді.

Після перевірки повноти і якості технічної документації проводиться її обробка, що включає складання заявок зі строками поставки на матеріали, конструкції, трубні заготовки й устаткування; визначення у фізичному і грошовому вираженні обсягів робіт; визначення обсягу розробки заготівельних креслень на трубопроводи й деталювання – на металоконструкції; видача замовлень на розробку цих креслень і складання монтажного паспорта об'єкта.

Важливим етапом організаційно-технічної підготовки будівництва об'єктів поточно-сполученим способом є розробка проекту організації будівництва (ПОБ) і проекту проведення монтажних робіт (ППР). Проект виробництва монтажних робіт є складовою частиною ПОБ.

У ППР і ПОБ, розроблювальних відповідно до вимог діючих нормативних документів, повинні бути відбиті новітні досягнення науки й техніки; передовий досвід виробництва будівельно-монтажних робіт; доцільне суміщення загальнобудівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт; способи й засоби, що забезпечують мінімальні тривалість, трудомісткість і вартість будівельно-монтажних робіт.

У ПОБ і ППР передбачають:

·        першочергове виконання підготовчих і загальномайданчикових робіт (обладнання під'їзних колій, планування майданчиків і т.п.), необхідних для здійснення монтажних робіт;

·        обладнання майданчиків для складування й узлового збирання обладнання, конструкцій і трубопроводів;

·         механізацію робіт, виходячи з максимального використання в першу чергу наявних па майданчику вантажопідйомних засобів, широкого застосування засобів малої механізації й механізованого інструмента;

·          застосування комплектних укрупнених блоків устаткування, конструкцій і трубопроводів заводського виготовлення й блоків, оптимально укрупнених на підприємствах і виробничих базах монтажних організацій;

·         потоковість виробництва монтажних робіт при рівномірній зайнятості робітників, раціональної організації праці й рівномірному завантаженню основних монтажних механізмів;

·          послідовність монтажу, що забезпечує створення фронту робіт для суміжних будівельно-монтажних організацій (по теплоізоляційним, хімзахисним, електромонтажним і іншим роботам), а також поетапну здачу окремих змонтованих агрегатів, ліній, цехів або ділянок для виробництва налагоджувальних робіт;

·        виконання монтажних робіт індустріальними методами з установкою встаткування в зібраному виді або максимально укрупненими блоками;

·          раціональне сполучення будівельних, монтажних і спеціальних робіт;

·          максимальне використання для монтажу обладнання й технологічних конструкцій тих же вантажопідйомних механізмів і пристосувань, які передбачені для монтажу будівельних конструкцій і виконання спеціальних робіт, використання експлуатаційних підйомно-транспортних засобів (мостових кранів, кран-балок, тельферів, ліфтів) для монтажу встаткування й технологічних конструкцій;

·           пристрій монтажних прорізів для подачі обладнання на проектні позначки, необхідних отворів для установки встаткування, що монтується, прокладку трубопроводів і установку закладних деталей;

·         забезпечення будівельного майданчика електроенергією, стисненим повітрям, водотеплопостачанням, каналізацією, необхідними для виробництва будівельно-монтажних робіт;

·        освітлення монтажного майданчика й окремих об'єктів по встановлених нормах;

·         застосування засобів оперативному зв'язку;

·        заходи щодо безпечного провадження робіт, забезпеченню санітарно-побутових умов і пожежної безпеки;

·        систему керування якістю робіт і заходи щодо забезпечення високої якості будівельно-монтажних робіт.

 Проект організації будівництва, розроблювальний генеральною галузевою проектною організацією, містить:

·         зведений календарний план будівництва підприємства;

·      дані про обсяги будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт;

·       будівельний генеральний план з розташуванням постійних і тимчасових споруджень, залізниці і автомобільних доріг, систем інженерного забезпечення (енергетичних, сантехнічних і ін.), майданчиків для зберігання й вузлового складання встаткування, конструкцій, вузлів і пагонів трубопроводів, а також з розміщенням основних вантажопідйомних механізмів (козлових, баштових і інших самохідних кранів) і приведенням їх вантажновисотних характеристик;

·         пояснювальну записку, що містить опис прийнятих способів виробництва будівельно-монтажних робіт, обґрунтування потреби в кадрах, матеріально-технічних ресурсах, а також джерел їх покриття.

Проект провадження робіт повинен містити: титульний лист; відомість документів; пояснювальну записку; відомість обсягів монтажних робіт у вартісному й натуральних вимірниках; генеральний план монтажних робіт; графіки виробництва монтажних робіт, руху робочої сили по професіях, роботи механізмів, подачі в монтаж обладнання, конструкцій і матеріалів; технологічні карти або схеми монтажу, вузлового складання, транспортування й ін.; відомість потрібних монтажних засобів, матеріалів і енергоресурсів; робочі креслення індивідуальних пристосувань, у тому числі пристосувань з охорони праці, виготовленню й прокладанню тимчасових комунікацій.

Пояснювальна записка включає: вихідні дані; коротку характеристику об'єкта й вимоги до його будівельної готовності; основні рішення по організації монтажних робіт і їх обґрунтування; оцінку ефективності прийнятих нових методів монтажу шляхом порівняння варіантів по показниках тривалості, трудомісткості й вартості монтажних робіт; порядок випробування обладнання й трубопроводів і вимоги до їхнього випробування; вимоги до контролю якості монтажних робіт.

До складу генерального плану монтажних робіт входять розташування:

·       споруджуваних будинків і споруд (із вказівкою черг будівництва), а також будинків і споруд, що примикають до зони монтажу, які впливають на основні рішення по організації й виробництву монтажних робіт;

·        залізничних колій і автодоріг (існуючих і тих, що підлягають зведенню до початку монтажних робіт, у тому числі тимчасових) з виділенням шляхів, доріг і проїздів, які використовуються для пересування монтажних механізмів і транспортування в зону монтажу обладнання, конструкцій і трубопроводів;

·      площа для складування й вузлового складання обладнання, конструкцій і трубопроводів із зазначенням стелажів, стендів і ін.;

·       місць розміщення тимчасових приміщень монтажної організації – виробничих, складських, адміністративних, побутових, санітарно-гігієнічного обслуговування працюючих;

·       комунікацій (постійних і тимчасових), використовуваних для потреб монтажу (електроенергії, водопроводу, пари, стисненого повітря, ацетилену, кисню, каналізації), з підводкою до місць споживання;

·        місць установки прожекторів і інших джерел освітлення, місць складання й зварювальних постів; зони дії й напрямку переміщення основних монтажних механізмів і транспортних засобів.

При необхідності генеральний план монтажних робіт доповнюється планами поверхів. На генплані монтажних робіт повинні бути наведені: основні розміри будівель, споруд, доріг, майданчиків, комунікацій, їх прив'язки й експлікації; експлікації й розміщення основного монтажного встаткування (великих механізмів, якими визначаються ухвалені рішення щодо організації робіт); необхідні пояснення з питань, які графічно не вдається показати.

До складу ППР входять мережні або лінійні графіки, розроблені з урахуванням норм тривалості будівництва й директивних строків монтажу по етапах або пусковому комплексі.

Проекти виробництва механо-монтажних робіт розробляються спеціалізованими проектно-конструкторськими організаціями по договорах з монтажною організацією. Для технічно нескладних робіт допускається виконання ППР силами проектних груп ділянок підготовки виробництва монтажної організації.

Проект провадження робіт виконується на підставі завдання, видаваного монтажною організацією, що й включає необхідні відомості про об'єкт монтажу (найменування й склад комплексу, що монтується, технологічна проектна організація й ін.), строки розробки ППР або його окремих частин і строки подання вихідних даних, перелік організацій, з якими повинні бути погоджені організаційно-технічні рішення, прийняті в ППР.

У завданні на розробку ППР указують про необхідність авторського нагляду. Завдання на розробку ППР затверджується головним інженером монтажного тресту або управління.

Монтажна організація в строки, обумовлені договором, передає розроблювачеві ППР вихідні дані, які повинні включати:

·        переліки креслень;

·       генплан об'єкта, що монтується, креслення монтажно-технологічні й будівельні (загальні види, плани, розрізи будівель і споруджень, креслення фундаментів під устаткування), креслення встаткування й трубопроводів (загальні види й вузли);

·        специфікації технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного й іншого встаткування, що монтується, конструкцій і трубопроводів;

·         кошторису на монтаж устаткування, конструкцій і трубопроводів;

·          проект організації будівництва (ПОБ);

·          перелік наявних у монтажній організації основних вантажопідйомних і інших монтажних засобів;

·          відомості про строки поставки, комплектності й ступеня заводської готовності встаткування, що підлягає монтажу;

·           заводські інструкції або технічні умови по монтажу встаткування й трубопроводів;

·         методи провадження робіт, рекомендовані монтажною організацією.

При необхідності монтажна організація повинна представити проектній організації інші матеріали, потреба в яких виявляється в процесі розробки ППР. Перелічена документація видається в одному екземплярі й зберігається в організації, що розробляє ППР, до здачі об'єкта в експлуатацію.

Організація, що виконала проект провадження робіт, до його затвердження повинна погодити наступні вхідні до складу ППР документи:

·          монтажний генплан і плани поверхів зі схемами розкладки встаткування й конструкцій на перекриттях – з генпідрядником і проектною організацією;

·           графік виробництва монтажних робіт – з генпідрядником і при необхідності із суміжними будівельно-монтажними організаціями;

·          графік передачі в монтаж устаткування – з дирекцією будуємого (діючого) підприємства;

·          графік роботи основних механізмів – з усіма організаціями, які використовують ці механізми;

·           технологічні карти або схеми монтажу із зазначенням місць прикладення навантажень до будівельних конструкцій будівель або споруд – із проектною організацією й організацією, що здійснює монтаж конструкцій;

·          технологічні карти або схеми, що передбачають переустаткування вантажопідйомних механізмів або прикладення до останніх навантажень, відмінних від паспортних, – з організацією, що є автором проекту або виготовлювачем вантажопідйомного механізму;

·          технологічні карти або схеми, що передбачають відхилення від технічних умов заводів-виготовлювачів устаткування, – із заводом-виготовлювачем устаткування й дирекцією споруджуваного (діючого) підприємства.

Проект провадження робіт, виконуваних у діючих цехах, а також у безпосередній близькості від вибухо- і пожежонебезпечних приміщень і споруд, узгоджується з керівником відповідної організації (підприємства). Узгодження ППР або його окремих документів повинне здійснюватися відповідальними представниками організацій у формі листа (протоколу) або підписами на титульних аркушах ППР, на ватманах, кальках або копіях відповідних документів. Узгодження ППР із генеральним підрядником і замовником здійснюється за участю монтажної організації. Засвідчені копії погоджень додаються до ППР, а оригінали зберігаються в архіві з контрольним екземпляром.

Проекти провадження робіт повинні розглядатися на технічних радах трестів або управлінь – виконавців робіт і затверджуватися головними інженерами трестів або управлінь. У випадках виробничої необхідності проекти провадження робіт можуть розроблятися й затверджуватися поетапно з видачею замовникові окремих частин ППР у погоджений термін. Прив'язка типових проектів і проектів повторного застосування до конкретних умов підлягає узгодженню й затвердженню в тому ж порядку, що й знову розроблювальних ППР.

До видачі ППР у виробництво керівники монтажної організації, повинні забезпечити вивчення виробничим персоналом (службами підготовки виробництва й охорони праці, лінійними інженерно-технічними працівниками, бригадирами й ін.) основних рішень проекту, що повинне бути оформлене відповідним записом у журналі виробництва монтажних робіт. Відступи від проекту провадження робіт допускаються тільки за узгодженням із проектною організацією, що розробила ППР.

За виконанням складних монтажних робіт, а також у випадках, зазначених у завданнях на розробку ППР, здійснюється авторський нагляд. Авторський нагляд провадить організація, що розробила проект провадження робіт або, що виконала його прив'язку до даного об'єкта.

Проектна організація, що провадить авторський нагляд, при необхідності може вносити зміни в ППР. Зміни вносяться окремим листом або записом у відповідних документах тушшю або чорнилом. Дрібні зауваження або вказівки, що не змінюють основних рішень ППР, вносять у журнал виробництва монтажних робіт. Усі зміни, внесені в ППР у процесі авторського нагляду, повинні бути враховані в контрольному екземплярі, який зберігається в архіві проектної організації.

Технологічні карти розробляються при підготовці провадження робіт тільки на монтаж складного або часто монтуємого встаткування, а також з метою освоєння нового методу монтажу й визначення працезатрат на роботи.

Іноді технологічні карти розробляють на монтаж імпортного устаткування, якщо технологія монтажу відсутня у паспортній і технологічній документації, отриманій разом з устаткуванням.

Обсяг технологічної карти звичайно становить від 10 до 50 листів.

У технологічній карті наводяться коротка технічна характеристика встаткування, включаючи габаритні розміри, а також умови заводської поставки й кількість відвантажувальних місць.

Технологічна карта на монтаж устаткування містить перелік заходів, пов'язаних з підготовкою до монтажу, вимоги будівельної готовності фундаментів і приміщення під монтаж устаткування й опорних конструкцій (приводяться припустимі відхилення розмірів фундаментів). У технологічній карті вказуються транспортні засоби для перевезення, розвантаження й установки встаткування на фундамент, а також послідовність технологічних операцій, кількість і розряди робітників. У карті приводяться дані потреби в такелажному і зварювальному устаткуванні, робочому та замірювальному інструменті, а також пристосуваннях, оснащенню й допоміжних матеріалах. Приводяться також монтажні допуски на установку й вивірку окремих блоків і вузлів устаткування, що вимагають обов'язкової перевірки. До складу карти входять схеми стропування й монтажу блоків і вузлів при їхній установці в проектне положення.

У технологічній карті розробляється методика випробувань на міцність і щільність окремих вузлів, конструкцій і трубопроводів. Відповідно до технічних умов заводу-виготовлювача приводяться вимоги до випробування змонтованого встаткування на холостому ходу. У складі технологічної карти розробляють заходи щодо охорони праці при виробництві монтажних робіт, графік провадження робіт, а також визначають потребу в кадрах монтажників і складають калькуляцію трудових витрат.

Паспорт монтажного об'єкта входить до складу монтажно-технологічної документації. У паспорті наводяться основні дані по технічній характеристиці об'єкта, включаючи плани поверхів, розташування встаткування, обсяги й графіки провадження робіт, потреба в трудових і матеріальних ресурсах.

У паспорті вказують назви генеральної проектної й підрядної організацій, а також назви основних субпідрядних організацій, що брали участь у будівництві підприємства. Паспорт містить також відомості про проектні обсяги робіт по цехах і трубопровідним комплексам, перелік технологічного встаткування, металоконструкцій і трубопроводів по поверхах і цехам (відділенням).

На монтажні роботи може бути укладено чотири типи договорів:

·         договір субпідряду на капітальне будівництво, що укладається з генпідрядною будівельною організацією, яка має генеральний договір із замовником на будівництво в цілому;

·         прямий договір на виконання монтажних робіт із замовником;

·         договір на виготовлення нестандартизованого встаткування, що укладається безпосередньо із замовником;

·         договір на капітальний ремонт устаткування, що укладається монтажною організацією із замовником у рахунок загальних лімітів на капітальний ремонт по міністерству (відомству).