ГОЛОВНА

Україна як суверенна, правова і соціальна держава почала самостійно формувати власну економічну політику з часу проголошення своєї незалежності. Визначення основних напрямів цієї політики базується на принципах демократії, свободи підприємництва і відкритості для інтеґрації у світове економічне співтовариство. Розбудова ефективної національної економіки розглядається як гарантія незалежності держави і виходить із всебічного осмислення шляхів економічного розвитку, які десятиліттями нав'язувались Україні в складі жорстко централізованої системи господарювання. До того ж необхідно врахувати, що всі аспекти вже зробленого в Україні у попередні роки доцільно оцінювати насамперед з позиції досягнутого прогресу в усьому комплексі питань, що стосуються залучення України до теоретичних і практичних надбань сучасного цивілізованого процесу.

         У електронному навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи регіональної економіки, виявлено сутність потенціалу розвитку регіону, проаналізовано стан та перспективи розвитку економіки регіонів України. Викладання матеріау в посібнику відрізняється об'єктивністю та чіткою логічною послідовністю. електронний посібник містить 10 тем. Контрольні питання та тестові завдання, що роміщуються напркінці кожної структурної частини, мають сприяти формуванню прктичних прийомів і навичок логічного мислення. Також посібник містить глосарій та список рекомендованої літератури, якими можуть скористатися студенти при вивченні дисципліни. даний електронний навчальний посібник рекомендується до викростання у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації для підготовки бакалаврів зі спеціальностей економічного блоку (напряму).