ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

logo_ophv.png

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Верхоланцева В.О. – кандидат технічних наук, доцент.

 

На сьогодні особливого значення набуває методологія науки, оскільки удосконалення методологічного, системного аналізу потребує детального пізнання процесів, що відбуваються, а також вміння досліджувати проблеми і висувати гіпотези, встановлювати тенденції та закономірності суспільно-економічних процесів, здійснювати розв'язання складних задач. Величезні бази даних, які тісно пов'язані глобальними комп'ютерними мережами, з одного боку, надають людині можливості для вивчення та узагальнення, а з іншого — надто підвищують вимоги до обсягу знань людини.

В електронному навчальному посібнику «МЕТОДИ ТЕОРЕТИЧНИХ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» розглянуті завдання і структура теоретичних досліджень, сучасні методи теоретичних досліджень. Значну увагу приділено моделюванню процесів харчової технології, а саме: розкрито сутність методу моделювання та загальних відомостей про метод статистичного моделювання. Наведені класифікація, типи  і завдання експерименту, методологія експериментальних досліджень та методи обробки й аналізу отриманих експериментальних даних та способи перевірки їх на адекватність.

Посібник рекомендований при вивченні дисципліни МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", а також може бути використаний магістрантами, аспірантами та науковцями при написанні дисертаційних робіт для здобуття наукового ступеня.

unnamed.png