ВСТУП

images_(7).jpgimages_(2).jpg

 

 

Сучасний рівень життя, бурхливі процеси комп’ютеризації потребують удосконалення звичайних навчальних посібників. На зміну класичному навчальному посібнику з’явився електронний. Оскільки персональні комп’ютери стали невід’ємною частиною життя практично кожної людини, електронні посібники можуть використовуватися як для самостійної роботи при очному та заочному навчанні. Представлений електронний посібник складається зі вступу, теоретичної частини, термінологічного словника, списку рекомендованої літератури. Основний зміст теоретичної частини посібника розкривається в 10 темах курсу. Кожна тема складається з розгляду теоретичних питань та тестових завдань.

Посібник містить відомості про основні поняття інноваційної діяльності; управління інноваційним розвитком підприємства та інноваційним процесом; особливості створення інновацій і формування попиту на них; аспекти комплексного оцінювання ефективності інноваційної діяльності; питання обґрунтування та реалізації інноваційного проекту; питання інноваційно-технологічної безпеки.

Електронний посібник адаптований до навчального процесу. Складені тестові завдання дозволять одержати об'єктивну картину знань,  якими володіє студент у певній предметній області. Викладений у посібнику матеріал у вигляді схем, зображень, у доступній формі, охоплює всі найважливіші питання інноваційної діяльності, цілісно та чітко формулює проблеми інноваційної діяльності.

 

27713309-innovation-stock-photo.jpg

Студентам вищих навчальних закладів економічного профілю важливо усвідомити, що управління нововведеннями є серцевиною підприємницької діяльності, необхідною умовою успішного бізнесу, оскільки саме нововведення сприяють підвищенню якості і зниженню собівартості продукції, забезпечують її конкурентоспроможність, а відтак - і ефективну присутність підприємств та організацій на ринку товарів і послуг.

Економічне зростання країн великою мірою залежить від інноваційної активності підприємницьких структур, від їх прагнень, зусиль і здатності використовувати у своїй діяльності новіші технології, творчо підходити до визначення способів задоволення потреб споживачів, на основі чого вдосконалювати та оновлювати продукцію, отримуючи більші доходи і зміцнюючи свої ринкові позиції. Дослідження динаміки основних економічних процесів науковцями різних країн дали змогу виокремити інновації як найпотужніший чинник економічного зростання.

В Україні проблема прискорення економічного розвитку на інноваційній основі є надзвичайно актуальною. За сучасних умов орієнтації економіки України на підвищення конкурентоспроможності надзвичайно важливого значення набуває активізація інноваційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивні структурні зрушення в країні, суттєво оновити реальний сектор і загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави.