ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

logo_ophv.png

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Верхоланцева В.О. – кандидат технічних наук, доцент.

 

На сьогодні особливого значення набуває методологія науки, оскільки удосконалення методологічного, системного аналізу потребує детального пізнання процесів, що відбуваються, а також вміння досліджувати проблеми і висувати гіпотези, встановлювати тенденції та закономірності суспільно-економічних процесів, здійснювати розв'язання складних задач. Величезні бази даних, які тісно пов'язані глобальними комп'ютерними мережами, з одного боку, надають людині можливості для вивчення та узагальнення, а з іншого — надто підвищують вимоги до обсягу знань людини.

В електронному навчальному посібнику «ПСИХОЛОГІЯ  І  ТЕХНОЛОГІЯ  НАУКОВОЇ  ТВОРЧОСТІ ТА АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» розглянуті питання організації творчої діяльності науковця та технічних засобів наукової діяльності. Наведені рекомендації щодо підготовки та написання доповідей на наукову конференцію, рефератів та розкриті методики написання наукових статей, звітів про результати наукових досліджень.

Посібник рекомендований при вивченні дисципліни МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", а також може бути використаний магістрантами, аспірантами та науковцями при написанні дисертаційних робіт для здобуття наукового ступеня.

unnamed.png