ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

logo_ophv.png

 

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Лівик Н.В. – інженер.

 

На сьогодні особливого значення набуває методологія науки, оскільки удосконалення методологічного, системного аналізу потребує детального пізнання процесів, що відбуваються, а також вміння досліджувати проблеми і висувати гіпотези, встановлювати тенденції та закономірності суспільно-економічних процесів, здійснювати розв'язання складних задач. Величезні бази даних, які тісно пов'язані глобальними комп'ютерними мережами, з одного боку, надають людині можливості для вивчення та узагальнення, а з іншого — надто підвищують вимоги до обсягу знань людини.

В електронному навчальному посібнику «ПОШУК НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» наведений аналіз розвитку науки, розкриті поняття науки та об’єкту дослідження, розглянуті рекомендації щодо пошуку вторинної документної інформації. Детально розглянутий аналіз наукової літератури та основні функції та завдання наукової школи. Надані рекомендації щодо напрямків науково-дослідної роботи магістрів і аспірантів.

Посібник рекомендований при вивченні дисципліни МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", а також може бути використаний магістрантами, аспірантами та науковцями при написанні дисертаційних робіт для здобуття наукового ступеня. 

unnamed.png