ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

logo_ophv.png

Автор  – Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри  «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

 

 

На сьогодні особливого значення набуває методологія науки, оскільки удосконалення методологічного, системного аналізу потребує детального пізнання процесів, що відбуваються, а також вміння досліджувати проблеми і висувати гіпотези, встановлювати тенденції та закономірності суспільно-економічних процесів, здійснювати розв'язання складних задач. Величезні бази даних, які тісно пов'язані глобальними комп'ютерними мережами, з одного боку, надають людині можливості для вивчення та узагальнення, а з іншого — надто підвищують вимоги до обсягу знань людини.

В електронному навчальному посібнику "Загальна методологія наукової творчості"  розглядаються основні поняття та визначення науки "Методологія". Розкриваються методи і техніки дослідження, суть та особливості методик теоретичних та експериментальних досліджень. Особливу увагу приділено методикам отримання та обробки одержаної інформації.

Посібник рекомендований при вивченні дисципліни МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", а також може бути використаний магістрантами, аспірантами та науковцями при написанні дисертаційних робіт для здобуття наукового ступеня.

 unnamed.png