ВСТУП

Дисципліна «Електротехніка та електромеханіка» вивчається студентами-здобувачами ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в межах спеціалізації кафедри Електротехніки і електромеханіки імені професора В.В. Овчарова ТДАТУ (м. Мелітополь).

Метою вивчення дисципліни є набуття здобувачами знань з принципів роботи, будови та використання пристроїв регулювання і перетворення електричної енергії в системах керування електроприводів машин та механізмів в АПК.

Завдання вивчення дисципліни полягає у наступному:

  • надати здобувачам навички творчого інженерного підходу до раціонального вибору електронних пристроїв для застосування у системах керування електроприводами машин та механізмів в АПК;

  • розширити та закріпити знання в області сучасного електроприводу, його елементної бази та способів керування;

  • засвоїти методи щодо діагностування експлуатаційних режимів роботи силового електрообладнання.

В результаті вивчення дисципліни здобувач повинен

знати:

  • фізичні основи, будову, принцип дії, статичні і динамічні властивості, особливості застосування елементів електромеханічних систем в АПК;

  • будову і принцип дії електронних пристроїв на базі напівпровідникових силових приладів;

  • параметри, характеристики та область застосування електронних пристроїв у системах керування машин та обладнання АПК;

вміти:

  • вирішувати практичні завдання, пов’язані з вибором і застосуванням силових електронних пристроїв у системах керування електроприводом;

  • кваліфіковано вирішувати інженерні задачі з обслуговування та ремонту електронних пристроїв у системах керування електроприводом.

ВСТУП
09.05.2021 by us3qq
e-mail